เรียนมารยาทอิสลามด้วยแผนภาพ

ในส่วนของการเรียนรู้มารยาทอิสลาม จะนำเอาแผนภาพมาช่วยให้เด็กได้จับประเด็นเนื้อหาและมีส่วนร่วมโต้ตอบในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสจดจำ ควบคู่กับฝึกฝนด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริง โดยตักเตือนให้คำแนะนำร่วมด้วย

ภาพจากเพจ ด้วยรักและตักเตือน

อ้างอิงเนื้อหาและรายละเอียดภาพมารยาทในการดื่มจาก
– มารยาทในการดื่ม https://islamhouse.com/th/articles/823926/
– มารยาทในการดื่มกิน
https://islamhouse.com/th/articles/57633/

ดำเนินกิจกรรม

  • ให้เด็กๆ ได้ดูแผนภาพ อ่านหัวข้อและแต่ละข้อความ พูดคุยให้เข้าใจความหมายของคำในหัวข้อ แล้วเริ่มดำเนินกิจกรรม
  • ผู้ดำเนินกิจกรรม อ่านเนื้อหามารยาทและหลักฐานทีละบท ให้ทุกคนตั้งใจฟัง เมื่อกล่าวถึง “ท่านนบี” หรือ “เราะสูลุลลอฮฺ” ให้ทุกคนกล่าวเศาะละวาต “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”
  • สอบถามผู้เรียนว่าได้อะไรจากหลักฐานดังกล่าว อยู่ในข้อความใดของภาพ ทำเช่นนี้จนจบ (อาจให้ผู้เรียนผลัดกันอ่านและสรุป)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวข้องกับมารยาทและจริยธรรมอิสลาม ซึ่งเป็น
    แบบฉบับอันดีงามของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
  2. ได้เรียนรู้มารยาทของการให้เกียรติตั้งใจฟังอัลหะดีษ และมารยาทในการกล่าวขอพรให้ท่านศาสนทูต
  3. ได้ฝึกอ่านภาษาไทย ผ่านการอ่านอัลกุรอานหรืออัลหะดีษ ฝึกการจับใจความสำคัญเพื่อจับคู่กับข้อความในแผนภาพ
  4. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ