แผ่นกิจกรรม หะดีษอิมามอันนะวะวี

ในแผ่นกิจกรรม 40 หะดีษอิมามอันนะวะวี ประกอบด้วยข้อความ 2 ส่วน คือ 
1. ความหมายหะดีษภาษาไทย
2. บัตรคำศัพท์จากความหมายหะดีษ

วิธีใช้ให้ตัดบัตรคำศัพท์ออกมาแยกเป็นชิ้นตามเส้นประ นำมาสลับแล้วแบ่งแจกให้ผู้เรียนคนละเท่าๆ กัน

ผู้ดำเนินการเรียนรู้ อ่านความหมายหะดีษจากแผ่นหะดีษ ให้ทุกคนตั้งใจฟัง เมื่อกล่าวถึง “ท่านนบี” หรือ “เราะสูลุลลอฮฺ” ให้ทุกคนกล่าวเศาะละวาต “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”  เมื่ออ่านจบบทหนึ่งหรือจบส่วนที่แบ่งอ่าน ให้ผู้เรียนเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในหะดีษบทนั้นมาวางลงตรงกลาง พร้อมอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เมื่ออ่านหะดีษจบบทให้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวางไว้กับหะดีษบทนั้น และหลังจากอ่านหะดีษครบทุกบทแล้ว ถ้ามีบัตรคำศัพท์ใดยังเหลืออยู่ที่ผู้เรียน ให้ช่วยกันหาดูว่าเป็นคำศัพท์จากหะดีษบทใด ให้นำไปวางให้ตรงบท  

(หมายเหตุ ในไฟล์นี้ได้แบ่งกลุ่มหะดีษออกเป็นช่วง โดยมีคำศัพท์ช่วงละ 20 คำ สามารถเพิ่มได้ตามต้องการ)

*** โหลดไฟล์ PDF ***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้อัลหะดีษ แบบฉบับอันดีงามของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
2. ได้เรียนรู้มารยาทของการให้เกียรติตั้งใจฟังอัลหะดีษ และมารยาทในการกล่าวขอพรให้ท่านศาสนทูต
3. ได้ฝึกอ่านภาษาไทย ผ่านการอ่านความหมายอัลหะดีษ ฝึกการจับคำสำคัญเพื่อจับคู่กับบัตรคำศัพท์
4. ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอัลหะดีษ
5. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ