หลักสูตรอัลกุรอาน ชั้น ป.2

เป้าหมายที่1  การวิเคราะห์และอ่านภาษาอาหรับ

1.1  จำตัวอักษรเมื่ออยู่ตำแหน่งต่างๆ ได้ (ต้น-กลาง-ท้าย)

1.2  อ่านออกเสียงเป็นคำได้

1.3  วิเคราะห์คำได้โดยอ่านออกเสียงถูกต้อง

1.4  เรียนรู้หลักการ “อิอฺรอบ” และออกเสียงถูกต้อง

1.5  วิเคราะห์ประโยคสั้นๆ ได้

1.6  เริ่มและอ่านจนจบญุซอัมมะ

เป้าหมายที่2  การท่องจำและทบทวนบรรดาซูเราะฮฺ

2.1  ท่องจำซูเราะฮฺ อัลเกาซัร, อัลมาอูน, อัลกุร็อยชฺ, อัลฟีล, อัลฮุมะซะฮฺ, อัลอัศริ และอัตตะกาซุร

2.2  ทราบตัจวีด(กฎการอ่าน)เบื้้องต้น

เป้าหมายที่3  นำสู่คัมภีร์สุดท้ายของอัลลอฮฺ-อัลกุรอาน

3.1  แสดงความเชื่อมั่นว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเขียนหนังสือได้เหมือนอัลกุรอาน

3.2  รู้จักอายะฮฺ ซูเราะฮฺ และญุซในอัลกุรอาน

3.3  นำหลักคำสอนบางอย่างมาปฏิบัติ เช่น ความอดทน ความซื่อสัตย์ การทำงานร่วมกัน การแข่งขันกันทำความดี รู้จักวันกิยามะฮฺ

3.4  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับวะหยฺแรกที่ถูกประทานมายังท่านนบี ซล.

เป้าหมายที่4  เข้าใจความหมายของซูเราะฮฺที่ท่องจำ

4.1  เข้าใจความหมายของซูเราะฮฺที่ท่องจำ

4.2  มอบหมายต่ออัลลอฮฺ เชื่อมั่นในรางวัลตอบแทนจากพระองค์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

4.3  พัฒนาความเข้าใจต่อหน้าที่ของผู้ศรัทธา

4.4  ศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญญาณเตือนของอัลลอฮฺ ซบ.

เป้าหมายที่5  มารยาทและหน้าที่ของเราต่ออัลกุรอาน

5.1  ให้เกียรติต่ออัลกุรอาน-บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ

5.2  ให้เกียรติต่ออัลกุรอาน-หยิบจับมุศหัฟอัลกุรอานอย่างรักและดูแล

5.3  พัฒนาความเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานคือดำรัสของอัลลอฮฺและปฏิบัติตามคำสอน

5.4  เริ่มต้นการอ่านอัลกุรอานด้วย “อะอูซุบิลลาฮฺฯ”

เป้าหมายที่6  คำสอนของอัลกุรอาน

6.1  ศึกษาอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับ เตาฮีด, เศาะลาฮฺ(ละหมาด), เศาวมฺ(ถือศีลอด), ซะกาฮฺ, หัจญ์, บรรดามะลาอิกะฮฺ, คัมภีร์ของอัลลอฮฺ และอาคิเราะฮฺ

6.2  พัฒนาความปรารถนาที่จะอ่านและปฏิบัติตามอัลกุรอาน

6.3  ศึกษาพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ซบ. ที่ระบุในอัลกุรอาน

6.4  เข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ “บาป” และตระหนักว่า กุฟรฺ(การปฏิเสธ) และ ชิรกฺ(การตั้งภาคี) นั้นเป็นบาปใหญ่ตามที่ระบุในอัลกุรอาน

6.5  รู้จักคัมภีร์อื่นๆ ที่มาจากอัลลอฮฺ ศึกษาชีวิตและคำสอนของเราะซูลบางท่านที่ระบุในอัลกุรอาน

6.6  รู้จักชื่อและหน้าที่ของมะลาอิกะฮฺบางท่านที่ระบุในอัลกุรอาน

6.7  พัฒนาความคิดรวบยอดต่อ “อาคิเราะฮฺ” (ชีวิตหลังความตาย) และบัญชีของอัลลอฮฺที่บันทึกการกระทำบนโลกนี้