บัตรฝึกความจำ 99 พระนามของอัลลอฮฺ

จาก แผ่นกิจกรรม 99 พระนามของอัลลอฮฺ ยังคงอยู่กันต่อกับกิจกรรมเพื่อเรียนรู้พระนามและคุณลักษณะของ อัลลอฮฺ แต่ลดความซับซ้อนลง กิจกรรมนี้เป็นการจับคู่พระนามภาษาอาหรับกับความหมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ คุ้นเคยกับพระนามและความหมาย เพื่อให้พอจดจำได้บางส่วน แล้วมีกำลังใจที่จะท่องจำได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการท่องจำ

วิธีใช้ให้ตัดบัตรออกมาแยกเป็นชิ้นตามเส้น สลับบัตรให้คละกัน นำบัตรวางคว่ำเรียงเป็นแถว ให้ผู้เรียนเปิดบัตรทีละ 2 ใบ ถ้าได้บัตรที่พระนามและความหมายตรงกันให้เก็บบัตรคู่นั้นไว้แล้วมีสิทธิ์เปิดต่อ จนกว่าจะเปิดได้ไม่ตรงคู่ จึงเปลี่ยนให้ผู้เรียนคนถัดไป (อาจแบ่งเป็นทีมเพื่อช่วยกันจำ)  จบเกมให้แต่ละกลุ่มนำบัตรมาเรียงแล้วนับว่าได้กี่คะแนน

ผู้จัดกิจกรรมสามารถแบ่งบัตรคำออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อเพิ่มลดจำนวนบัตรตามต้องการ เช่น แบ่งเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 พระนามที่ 1-33, ชุดที่ 2 พระนามที่ 34-66 และชุดที่ 3 พระนามที่ 67-99  หรือแบ่งจำนวนบัตรและจำนวนชุดมากน้อยตามต้องการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้พระนามที่สวยงามของอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งศาสนาอิสลาม และเรียนรู้คุณลักษณะของพระองค์
2. ได้ฝึกอ่านภาษาอาหรับและภาษาไทย จากบัตรพระนามและความหมาย
3. ได้คุ้นเคยกับพระนามของอัลลอฮฺและความหมาย ช่วยให้มีกำลังใจในการท่องจำ
4. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ
5. เรียนรู้การทำตามกติกา รอคอย และมีมารยาทให้เกียรติต่อผู้อื่นขณะทำกิจกรรม

อีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ คือ  แยกบัตรเป็น 2 ส่วน คือ บัตรพระนาม กับ บัตรความหมาย  ให้รวมบัตรความหมายสลับแล้ววางคว่ำไว้ แจกบัตรพระนามให้ผู้เรียนคนละเท่าๆ กัน  ผู้ดำเนินการเรียนรู้เปิดบัตรความหมายทีละใบ เมื่ออ่านแล้ว ให้ผู้เรียนที่มีบัตรพระนามที่ตรงกับความหมายนั้นวางลงคู่กัน ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนหมด จะช่วยให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับพระนามและความหมาย ช่วยให้ท่องจำได้ง่ายขึ้น  (สาเหตุที่เลือกแจกบัตรพระนามให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็น ผ่านตา และอ่านคำศัพท์ภาษาอาหรับมากกว่าภาษาไทยซึ่งอ่านง่ายกว่าค่ะ)

ขออัลลอฮฺทรงอภัยโทษในความบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้น หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺที่จะให้สื่อการเรียนรู้นี้เกิดประโยชน์กับครอบครัวมุสลิม และการเรียนรู้อิสลามในโรงเรียน หรือเพื่อการทบทวนความรู้ของเหล่าผู้แสวงหา … หากมีความดีอันใดสำหรับการงานนี้ ขออัลลอฮฺทรงโปรดตอบรับให้หนักในตราชูความดีของครอบครัวเรา และหวังให้พี่น้องที่ได้รับประโยชน์ โปรดดุอาอฺให้เราได้รักษาการงานเพื่ออัลลอฮฺต่อไป

*** โหลดไฟล์ PDF ***