อุมมีวางแผนเราะมะฎอน

570625_UmmeeRamadan2อ้างอิงจาก  https://www.facebook.com/LadisoftheGuidanceSociety?ref=hl
(เอามาแปะไว้เผื่อปีหน้าและปีต่อๆ ไป อินชาอัลลอฮฺ)

ในบทบาทของอุมมี จะวางแผนอิบาดะฮฺอย่างไรดีในเดือนเราะมะฎอน

– ดุอาอฺ –
***********
ขอเริ่มต้นจากกุญแจที่จะไขให้เรามีความสามารถทำอิบาดะฮฺอื่นๆ นะคะ คือเราต้องไม่ลืม “ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺช่วยเหลือเราในการทำอิบาดะฮฺ” เพราะเรามิได้ทำสิ่งใดด้วยความสามารถของเราเอง แต่ต้องวิงวอนขอต่อพระองค์ซึ่งความสามารถนั้น นอกจากการขอให้ทำอิบาดะฮฺได้ดีแล้ว เราสามารถขอดุอาอฺในเรื่องดีอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยอาจเน้นการขอดุอาอฺในช่วงเวลามุสตะญาบ (อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ) เช่น ก่อนละศีลอด ในขณะสุญูด ช่วงสุดท้ายของกลางคืน(ก่อนศุบหิ) ช่วงสุดท้ายของวันศุกร์(ก่อนมัฆริบ) เป็นต้น

– ถือศีลอด –
**************
ขอให้เรารักษาการถือศีลอดอย่างดีงาม ด้วยการงดเว้นสิ่งต่างๆ ที่ชั่วร้าย ทั้งทางความคิด การพูด การกระทำ ฝึกข่มใจและอดกลั้นต่อความโกรธ สร้างบรรยากาศให้คนในครอบครัวได้ฝึกถือศีลอด เช่น เด็กๆ ให้ฝึกถือศีลอดตามความสามารถ (ดังที่ได้กล่าวไปในสัปดาห์ที่แล้ว)

ส่วนอุมมีที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ (เช่น ภาวะมีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตร ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร) ขอให้รักษาอิบาดะฮฺอื่นๆ และเอื้ออำนวยให้คนในครอบครัวปฏิบัติอิบาดะฮฺได้เต็มที่ เช่น ดูแลอาหารสะหูรและอาหารละศีลอดให้พร้อม อำนวยให้สามีได้ไปละหมาดกลางคืนร่วมกับญะมาอะฮฺที่มัสญิด เป็นต้น การตระเตรียมอาหารสำหรับละศีลอดโดยหวังผลบุญ ดังหะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ผูใดที่เลี้ยงอาหารละศีลอดแกผูถือศีลอด เขาจะไดรับผลบุญเทากับผลบุญของผูถือศีลอด(ที่เขาใหอาหาร) โดยที่ผลบุญนั้น (หมายถึงผลบุญเดิมของผูถือศีลอดที่เขาเลี้ยงอาหาร) ไมไดลดนอย ลงไปจากผูถือศีลอดนั้นแตอยางใด” (ติรมิซียฺ 735)

และที่สำคัญสำหรับอุมมีที่ไม่ได้ถือศีลอด ควรรักษาความรู้สึก “เสียดาย” ที่ไม่ได้ทำอิบาดะฮฺนี้ไว้ และหวังว่าจะทำเมื่อมีโอกาส เพราะความรู้สึกนี้จะเป็นการยืนยันความรักที่เรามีต่ออิบาดะฮฺ แม้มิสามารถปฏิบัติได้ค่ะ

– อัลกุรอาน –
***************
อ่านอัลกุรอานให้จบเล่มในเดือนเราะมะฎอน เพราะเป็นเดือนแห่งการทบทวนอัลกุรอาน โดยอ่านวันละหนึ่งญุซ(กว่า เผื่อสำหรับเดือนที่มี 29 วัน) อาจแบ่งอ่านหรือกำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละวัน ตามแต่ความสะดวกของบุคคล แต่จำเป็นที่ต้องจัดให้อัลกุรอานมีความสำคัญและรู้แน่นอนว่าจะทำเมื่อใด มิใช่ทำเมื่อว่าง มิเช่นนั้นเราอาจมิได้ทำ เช่น อุมมีที่เลี้ยงลูก เมื่อลูกหลับ ให้แบ่งเวลาเพื่ออัลกุรอานก่อนที่จะไปทำงานอื่น เราจะได้ช่วงเวลาแห่งอิบาดะฮฺที่มีความสงบ

นอกจากอ่านอัลกุรอานให้จบเล่มแล้ว ควรศึกษาความหมายบ้าง แม้ว่าการศึกษาความหมายทั้งเล่มอาจใช้เวลามากเกินไปสำหรับบางคน แต่ควรมีบ้างที่อ่านเพื่อใคร่ครวญความหมายแม้เพียงบางส่วน เพื่อให้เราได้เข้าใจสารที่อัลลอฮฺบอกในอัลกุรอาน และเพื่อความซาบซึ้งในการทำอิบาดะฮฺ เช่น อ่านความหมายในบางช่วงที่อิมามจะอ่านในละหมาดตะรอวิหฺ เป็นต้น

– ละหมาดตะรอวิหฺ –
***********************
เป็นซุนนะฮฺหนึ่งที่ส่งเสริมมากในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งอุมมีแต่ละท่านจะรู้ดีว่าตนเองสะดวกที่จะละหมาดแบบคุชัวอฺในช่วงเวลาใด บางท่านอาจได้มีโอกาสไปละหมาดร่วมกับอิมามที่มัสญิดทั้งครอบครัว มาชาอัลลอฮฺ บางท่านที่ลูกเล็กและไม่สะดวก อาจละหมาดที่บ้านหลังจากพาลูกๆ เข้านอนแล้ว หรือตื่นมาละหมาดก่อนเตรียมอาหารสะหูรตอนดึก แล้วแต่ความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละครอบครัว แต่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยเพลียจากภารกิจกลางวันแค่ไหน ก็ขอเป็นกำลังใจให้บรรดาอุมมีทำอิบาดะฮฺในยามค่ำคืนได้เต็มที่นะคะ

เทคนิคบางประการที่จะช่วยในการละหมาดยามค่ำคืนของเราคือ การรักษาจิตใจและการปฏิบัติในตอนกลางวันให้มีแต่ความดีงาม รักษาอัลกุรอานและซิกรุลลอฮฺสม่ำเสมอ รับประทานอาหารแต่น้อย (ทานมากเกินไปจะง่วงและขี้เกียจทำอิบาดะฮฺ)

นอกจากการละหมาดตะรอวิหฺแล้ว การละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ ก็ควรได้รับการปฏิบัติ อันเนื่องด้วยเรารักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และอยากปฏิบัติทุกอย่างที่แสดงความรักและใกล้ชิดแนวทางของท่าน (เรามิได้คิดว่าเป็นซุนนะฮฺที่ละทิ้งไม่บาป) หากอุมมีท่านใดมิได้รักษาละหมาดซุนนะฮฺในช่วงเดือนอื่นๆ เดือนเราะมะฎอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นและรักษาต่อไปนะคะ และหากว่าบางเวลาเราติดภารกิจซึ่งไม่อาจเลี่ยงได้ เช่น ลูกร้องไห้งอแง ลูกไม่สบาย หากพลาดซุนนะฮฺเวลาใดไป ก็ขอให้เรารักษา “ความเสียดาย” ที่ไม่ได้ทำซุนนะฮฺนั้นไว้ด้วยนะคะ

– เตาบะฮฺ –
************
เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการกลับเนื้อกลับตัว เป็นโอกาสทองที่เราจะชักชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนกลับสู่หนทางที่อัลลอฮฺพอพระทัย ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กระนั้นก็ตาม ต้องไม่ลืมการเตาบะฮฺของเราเอง โดยเฉพาะความผิดที่เรายังทำเป็นนิสัย ให้เดือนนี้เป็นโอกาสแห่งการกลับตัว หมั่นอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษ) ต่ออัลลอฮฺให้มาก

– บริจาค –
***********
เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดี โดยเฉพาะการบริจาคก็เป็นความดีหนึ่งซึ่งไม่ควรเพิกเฉย ดังหะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “พวกเธอจงบริจาคกันให้มากเถิดเพราะพวกเธอส่วนมากเป็นเชื้อเพลิงในนรก” (บันทึกโดยมุสลิม ลำดับที่885)

– ซิกรุลลอฮฺ –
***************
อิบาดะฮฺที่ทำได้ง่ายเกือบตลอดเวลา เป็นอิบาดะฮฺที่ขัดเกลาหัวใจ เตือนให้รำลึกและนอบน้อม คือ ซิกรุลลอฮฺ พึงให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มด้วยซิกรุลลอฮฺ เพื่อหัวใจที่อ่อนโยนและเพิ่มพูนความรักในการทำอิบาดะฮฺอื่นๆ นะคะ

เหล่านี้เป็นเพียงอิบาดะฮฺบางส่วนที่นำมาแบ่งปันกัน ยังมีอิบาดะฮฺอีกมากมายที่เราทำได้ ขอเป็นกำลังใจให้อุมมีทุกคน เป็นเบื้องหลังของครอบครัวแห่งเราะมะฎอน ที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคะ

Advertisements