งานอบรมมุสลิมะฮฺ ครั้งที่ 8

โครงการอบรมมุสลิมะฮฺ ครั้งที่ 8


ชื่อโครงการ   กอลบุนสะลีม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  บะนาตุลหุดา ร่วมกับ กูวะตุชชะบาบ

หลักการและเหตุผล
การแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่พบเห็นในสังคมปัจจุบัน นับวันจะยิ่งเลวร้ายลงทุกที ค่านิยมของสังคมไทยที่สอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวเริ่มเลือนลาง การไหลทะลักของวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยมาก แต่คงไม่มากเท่ากับการลดทอนการใช้สติปัญญาและวิจารณญาณเพื่อเลือกประพฤติตามแบบอย่างหรือแนวทางที่ดี
ที่น่าเศร้าใจที่สุดคือความคิดเหล่านี้ได้แพร่มาถึงกลุ่มคนหนุ่มสาวมุสลิม หรืออย่างน้อยที่สุดก็มีอิทธิพลให้คนหนุ่มสาวมุสลิมเริ่มเบนแนวโน้มพฤติกรรมออกนอกกรอบอิสลาม บ้างอาจทำตามคนในสังคมโดยไม่ทันตระหนักว่าตนเองคือ “มุสลิม” ซึ่งหมายถึงผู้น้อมรับคำบัญชาของอัลลอฮฺโดยสิ้นเชิงในทุกเรื่องของการดำเนินชีวิต
บะนาตุลหุดาและกูวะตุชชะบาบได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความรักที่มิใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้น อีกทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงการจัดสรรความรักที่แท้จริงตามลำดับในหลักการอิสลาม ตลอดจนเรียกร้องเชิญชวนให้นำมาปฏิบัติ เพื่อที่ความรักของเราจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เกิดการรวมตัว เสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิมะฮฺหลากหลายกลุ่ม
2.  เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มพูนอีมานซึ่งกันและกัน
3.  เพื่อนำเสนอรูปแบบความรักทุกประเภทในหลักการอิสลาม พร้อมกับกระตุ้นให้มุสลิมะฮฺตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ความรักในหนทางที่ถูกต้อง
4.  เพื่อเผยแพร่หนังสือ “รักแท้” ซึ่งทางกลุ่มสตรีแห่งทางนำจัดทำขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องมุสลิม

รูปแบบโครงการ
1.  พูดคุยแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.  นำเสนอข้อมูลด้วยวีดีทัศน์และพาวเวอร์พอยท์
3.  อภิปรายกลุ่มและนำเสนอข้อคิดเห็น
4.  บรรยายและตอบปัญหาโดยผู้รู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ   มุสลิมะฮฺผู้สนใจและทีมงาน รวม 150 คน

ระยะเวลา     วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30-16.00 น.

สถานที่   ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสันติชน

การประเมินผลโครงการ   จากแบบสอบถามและการสังเกต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  เกิดความรักความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิมะฮฺ มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตักเตือนซึ่งกันและกัน
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบรรยากาศอันหอมหวานแห่งอีมานและมีความสุขที่ได้พบปะกันในหนทางของอัลลอฮฺ
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความรักรูปแบบต่างๆ ตามหลักการอิสลาม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญที่ตนเองต้องจัดการความรักให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้อง
4.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับหนังสือ “รักแท้” เพื่ออ่านทำความเข้าใจรูปแบบความรักที่ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่หลักการอิสลามในเรื่องนี้แก่คนรอบข้าง


กำหนดการ

(กิจกรรมช่วงเช้า เฉพาะมุสลิมะฮฺ)
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.    กิจกรรม “กอลบุนสะลีม” โดยคณะทำงานบะนาตุลหุดา
        พบกับรูปแบบของความรักและการเรียงลำดับตามหลักการอิสลาม
        นำเสนอพร้อมวีดีทัศน์และพาวเวอร์พอยท์
        และกิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ “อะไรคือปัญหารัก”
11.00 – 11.30 น.    เปิดตัวกลุ่มทำงานมุสลิมะฮฺ 2 กลุ่ม คือ
        ฝ่ายกิจกรรมสตรี WAMY และมุสลิมะฮฺทูเดย์
        ปิดงานภาคมุสลิมะฮฺ
11.30 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร + ละหมาดศุหฺริร่วมกัน
   
(กิจกรรมช่วงบ่าย เปิดให้มุสลิมีนเข้าร่วมด้วย)
13.15 – 14.00 น.    รับชมวีดีทัศน์ “มุสลิมเข้มแข็ง”
14.00 – 15.30 น.    บรรยายหัวข้อ “รักเป็นพิษ” และตอบปัญหา
        โดย เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี
15.30 – 16.00 น.    ละหมาดอัศริ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s